PROGRAMI, AKTIVNOSTI, BUDUĆNOST

Sukladno temeljnim i osnovnim odredbama Statuta Zajednice udruga Hrvatski ratni veterani (ZUHRV), će se zalagati i na gospodarskom, socijalnom i humantiranom podrućju za bolji život, kako članica ZUHRV-a, tako i cjelokupne hrvatske i međunarodne zajednice.

Da bi ostvarili sve ciljeve, Zajednica udruga svake godine u svojem Planu rada planira temeljne programe/projekte.

PROGRAMI/PROJEKTI:

 1. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
 2. Grad Zagreb i Zagrebačka županija u Domovinskom ratu,
 3. Međunarodna aktivnost i suradnja.

 

DJELOVANJE HRVATSKIH RATNIH VETERANA – NA MEĐUNARODNOJ RAZINI

DEKLARACIJA

Mjera za borbu protiv međunarodnog terorizma sačinjena povodom sastanka časničkih i veteranskih udruga gradova država Jadrana 25.10.2008.

Polazišta:

 • PRISJEĆAJUĆI se ranijih rezolucija i deklaracija koje su prihvaćene na sastancima razlićitih slićnih međunarodnih organizacija, kao npr. Svjetske federacije veterana, po pitanju borbe protiv međunarodnog terorizma;
 • PONOVNO naglašavajući podršku tih organizacija vodećim tijelima UN-a ističemo načela i svrhe povelje UN-a uključujući rezolucije prihvaćene od Opće skupštine UN-a, te isto tako deklaraciju EU o borbi protiv međunarodnog terorizma, od 25. ožujka 2004. te slijedom toga;

 

Osnove našeg pristupa po predmetu, kako slijedi:

 • DUBOKO UZNEMIRENI postojanjem terorističkih događaja širom svijeta koji izazivaju ogromne gubitke ljudskih života kao i velike štete i razaranja dobara;
 • ISTIČEMO našu bezuvjetnu podršku u borbi protiv međunarodnog terorizma; te • PODRAZUMIJEVAMO time da će međunarodni terorizam biti eliminiran jedino kroz međunarodnu suradnju i regulaciju ekonomskih, političkih i socijalnih razloga međunarodnog terorizma; i nadalje
 • NAGLAŠAVAJUĆI u ovom kontekstu borbu za daljnji porast suradnje među državama, međunarodnim organizacijama, udrugama i agencijama uključujući UN i EU u pravcu prevencije borbe i eliminacije terorizma u svim oblicima njegova pojavljivanja, posebno bioterorizma, bez obzira gdje, od koga i protiv koga teroristi djeluju, inače sukladno principima Povelje UN-a, međunarodnog prava i odgovarajućih međunarodnih konvencija;
 • ISTIČEMO obveze svake države da spriječi zloupotrebu teritorija, vlasništva i osoba za organiziranje, logistiku i provedbu terorističkih aktivnosti i akcija protiv drugih zemalja, kao i obvezu procesuiranja i kažnjavanja onih koji su uključeni u te aktivnosti; stoga
 • STROGO ODBACUJEMO sve terorističke akcije, metode i prakse u svim oblicima njihova pojavljivanja. Uostalom, smatramo ih kriminalnim i neopravdanim bez obzira gdje, kada i s kojim motivacijama bi mogli biti, čak i ako su u to indirektno ili direktno umiješane države; te zbog toga
 • PROTIVIMO SE državnom terorizmu kao i pokušajima da se pod plaštem borbe protiv terorizma sprečavaju legitimna prava nacionalno oslobodilačkih pokreta, koji se sukladno principima ljudskih prava i samoodređenja bore za neovisnost, suverenitet i pravo na razvoj;

 

Zaključno preporučamo:

 • POZIVAMO da je žurno potrebno ostvariti međunarodnu konferenciju o terorizmu ovog tipa s koje bi proizašla opća konvencija o međunarodnom terorizmu koja bi obradila propuste u postojećem međunarodnom pravu što bi poboljšalo sposobnost UN-a na području prevencije međunarodnog terorizma; nadalje
 • POZIVAMO sve državne institucije neka odlučnije djeluju, čime bi ih se ohrabrilo na odlučujuće potpisivanje i ratificiranje odgovarajućih dokumenata UN-a i EU- i cilju odlučnije podrške međunarodnim naporima borbe protiv terorizma koje provode savezi u okviru UN-a i EU-a, kao i na to da igraju odlučniju ulogu u svojim sredinama u pogledu očuvanja svjetskog mira i harmonije.

 

Dr. Ivo Prodan, general bojnik u m.